๏ปฟ

รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก   
ชื่อ  นามสกุล    
***โปรดตรวจสอบเลขประชาชนที่จะพิมพ์ หากไม่พบข้อมูล อาจเป็นเพราะมิใช่ทะเบียนราษฎร์จังหวัดราชบุรี***
  ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์    ข้อมูล ณ.วันที่  
รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก:  
  ชื่อ  นามสกุล     เพศ  
  เกิด       ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
 
  ข้อมูลสิทธิ  
จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนรักษา   
  
สิทธิหลักในการรับบริการ   
 
ประเภทสิทธิย่อย   
 
รหัสบัตรประกันสุขภาพ   
 
วันที่ออกบัตร   
  
วันหมดสิทธิย่อย (UC)   
วันบัตรหมดอายุ (SSS)
   
 
หน่วยบริการประจำ / หน่วยบริการรับส่งต่อ (UC)   
รพ.รักษา (SSS)
   
  ()
หน่วยบริการปฐมภูมิ / คลินิกชุมชนอบอุ่น (UC)   
  ()
 Result   
 
 หมายเหตุ   
  
 Status   
  โปรดตรวจสอบจากระบบออนไลน์ซ้ำ หากจะใช้สิทธิบัตรทอง
 ©   ระบบฐานข้อมูลประชากรจังหวัดราชบุรี [DBPOP]