รหัสอ้างอิงในระบบหลักประกันสุขภาพ
รหัสสิทธิหลัก
รหัสสิทธิ ชื่อ
BFC ข้าราชการการเมือง/นักการเมือง
DCD เสียชีวิต
FRG คนไทยในต่างประเทศ
NRD คนต่างด้าว
OFC ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
PBF ครูเอกชน/ข้าราชการการเมือง
POF ครูเอกชน/ข้าราชการ
PSB ประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการการเมือง
PSO ประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ
PSS ประกันสังคม/ครูเอกชน
PVT ครูเอกชน
SBF ประกันสังคม/ข้าราชการการเมือง/นักการเมือง
SOF ประกันสังคม/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
SSI ประกันสังคมกรณีทุพลภาพ
SSS ประกันสังคม
VBF ทหารผ่านศึก/ข้าราชการการเมือง
VET ทหารผ่านศึก
VOF ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ
VPB ครูเอกชน/ทหารผ่านศึก/ช้าราชการการเมือง
VPO ครูเอกชน/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ
VPS ครูเอกชน/ประกันสังคม/ทหารผ่านศึก
VPT ครูเอกชน/ทหารผ่านศึก
VSB ประกันสังคม/ทผารผ่านศึก/ข้าราชการการเมือง
VSO ประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ
VSS ประกันสังคม/ทหารผ่านศึก
UCS บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุ่มอายุ 12-59 ปี
WEL บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกตามกลุ่มย่อย
รหัสสิทธิย่อย
รหัส ชื่อ
60 อาสาสมัครมาเลเรีย ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข(ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว)
61 บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครมาเรีย ตามโครงการกระทรวงสาธารณสุข(ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว)
62 ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัย(ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว)
63 บุคคลในครอบครัวของช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัย(ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว)
64 ผู้บริหารร.ร.และครูของร.ร.เอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญหรือวิชาชีพ ในเขตจว.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูส สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต(ตามวาระที่รับมอบหมาย)
65 บุคคลในครอบครัวของผู้บริหารร.ร.และครูของร.ร.เอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญหรือวิชาชีพ ในเขตจว.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูส สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต(ตามวาระที่รับมอบหมาย)
66 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน(NoExp)
67 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน(NoExp)
68 สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทยว่าได้รับบริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป(NoExp)
69 หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการของกระทรวงกลาโหม(NoExp)
70 อาสาสมัครคุมประพฤ กระทรวงยุติธรรม(ตามวาระที่ได้รับมอบหมาย)
71 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(วันที่ ครบ 12 ปีบริบูรณ์)
72 ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2537(3ปี)
73 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น(3ปี)
74 บุคคลผู้พิการตามกฏหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ทั้งนี้จะมีบัตรประจำตัวพิการหรือไม่ก็ตาม(NoExp)
75 ทหารผ่านศึกระดับชั้น 1-3 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ(NoExp)
76 พระภิกษุ สามเณรและแม่ชีในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหนังสือรับรอง แม่ชี นักบวช นักพรต(ตามสถานะภาพที่ปรากฏ)
77 ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์(NoExp)
78 บัตรชั่วคราว(1ปี)
79 ผู้ว่างงาน(1ปี)
80 บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับ พระราชทานเหรียญสมรภูมิ(NoExp)
81 ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล(ตามวาระที่ได้รับมอบหมาย)
82 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร(ตามวันหมดอายุของบัตร)
83 ผู้นำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรอง หมายถึง กรรมการอิสลามประจำมัสยึด กรรรมการอิสลามประจำหวัด กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น
84 บุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรอง ซึ่งหมายถึง กรรมการอิสลามประจำมัสยิต กรรมการอิสลามประจำจังหวัด กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย(ตามวันหมดอายุของบัตร)
85 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานสงครามในทวีปยุโรป(ตามวันหมดอายุของบัตร)
86 บุคคลในครอบคร้วของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานสงครามในทวีปยุโรป(ตามวันหมดอายุของบัตร)
87 บุคคลในครอบครัวของผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล(ตามวันหมดอายุของบัตร)
88 บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร(ตามวันหมดอายุของบัตร)
89 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ระหว่างช่วงอายุ 13-59ปี)
90 ทหารเกณฑ์(ตามวันที่ปลดประจำการ)
91 ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ(ราชทัณฑ์)(ตามวันที่พ้นโทษ)
92 ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ(สถานพินิจและสถานสงเคราะห์)(ตามช่วงเวลาที่อยู่ในความดูแล)
93 นักเรียนทหาร(ตามวันที่จบการศึกษา)
94 ทหารผ่านศึกระดับชั้น 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก
95 บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น 4
96 ทหารพราน